logo zgoraj         znacke3
znackeTrg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor   
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

Pravilnik s cenikom:

Na podlagi 20. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja ekonomska šola Maribor«, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 31. avgusta 2004, je svet zavoda Srednje ekonomske šole Maribor na svoji seji 13. 3. 2008 sprejel


PRAVILNIK S CENIKOM
O SPLOŠNIH POGOJIH ODDAJANJA ŠOLSKIH NEPREMIČNIN V NAJEM

1. člen

S tem pravilnikom se določa način oddajanja prostorov in drugih nepremičnin na Srednji ekonomski šoli Maribor, višina najemnine in način plačila najemnine ter pogoji za uporabo prostorov.

2. člen

Zavod lahko odda šolski prostor ali nepremičnine v uporabo po končanem pouku in zaključenih interesnih dejavnostih oz. obveznih izbirnih vsebinah. Letno se lahko čas oddaje prostorov spreminja glede na urnik šole.
Zavod oddaja prostore od 1. 10. do vključno 30. 6. (brez državnih praznikov oz. v času, ko so prostori zaprti). Vsa odstopanja od teh terminov se obravnavajo individualno v dogovoru z vodstvom šole.

3. člen

Najemnik ne more najeti prostora na šoli, če ima finančne dolgove iz najema prejšnjih let ali pa je v preteklosti namerno povzročal škodo oziroma se ni držal pravil hišnega reda šole.

4. člen

Kadar je več interesentov za najem v istem terminu, imajo prednost pri izboru termina tiste dejavnosti v katere so vključeni dijaki ali učitelji šole.

 
5. člen

Srednja ekonomska šola Maribor lahko odda v najem:

a) telovadnico (najem za vadbo, najem za tekmo s tribunami, najem za prireditve s
    tribunami ali brez, najem plezalne stene – s pripadajočimi garderobami in
    toaletnimi prostori),
b) fitnes (s pripadajočimi garderobami in toaletnimi prostori),
c) jedilnico,
d) specializirane učilnice (računalniške, kemijsko),
e) klasične učilnice,
f) amfiteater,
g) ozvočenje.


6. člen


Zavod lahko oddaja v najem nepremičnine za športne in druge dejavnosti, razen dejavnosti političnih strank.
Uporabniki morajo uporabljati lastne športne rekvizite, razen tistih, ki so v telovadnici ali fitnesu. Najem specializiranih učilnic ne zajema priprave računalniške opreme oz. pripravo opreme v laboratoriju.

7. člen

Za redno vzdrževanje vseh objektov in opreme skrbi šola, ki je tudi plačnik vseh materialnih stroškov obratovanja.
Za termine, ko so prostori in opreme v najemu, šola določi  nadzornika, ki skrbi za hišniške storitve v objektih. Nadzornik o morebitnih poškodbah naslednji dan obvesti ravnateljico, če nje ni, pa pomočnico ravnateljice. V primeru, da je bila poškodba namerna, je potrebno ugotoviti povzročitelja in poskrbeti, da se ga obremeni za stroške popravila.

8. člen

Cene najema veljajo za eno uro (45 minut) z vsemi stroški (ogrevanje, elektrika, voda, čistila, tekoče vzdrževanje, amortizacija, nadzornik, čiščenje).

Cene določi Svet zavoda Srednje ekonomske šole Maribor v septembru za tekoče šolsko leto. Cenik posameznih vrst najema je sestavni del tega pravilnika.

9. člen

Zavod z najemnikom in uporabnikom prostora ali nepremičnine sklene pogodbo o najemu prostora ali nepremičnine, v kateri morajo biti obvezno navedeni podatki o najemniku, pogoji za najem ter termin oddaje. Na podlagi podpisane pogodbe šola izstavi najemniku račun za plačilo najemnine.

10. člen

Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje šolskega prostora ali nepremičnine v najem, šola porabi le za pokritje obratovalnih stroškov, za plačilo dela ljudi (ki za šolo upravljajo s prostori v popoldanskem in večernem času ter ob vikendih, skrbijo za razpored terminov ter pripravijo pogodbe o najemu, delajo obračune itd.), redno in investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov, nabavo športne ali druge opreme ter učil za potrebe šole.
Izjemoma, v soglasju s svetom zavoda ter v skladu z veljavnimi predpisi, lahko zavod sredstva, pridobljena iz naslova najemnin uporabi tudi v druge namene.

11. člen

Pravilnik se začne uporabljati naslednji dan, ko ga sprejme svet zavoda Srednje ekonomske šole Maribor.

Datum: 13. 3. 2008                           


Predsednica sveta
Srednje ekonomske šole Maribor
Marjana Surić, prof.

Screenshot 2022 09 14 at 13.28.38

Datum:  14. 9. 2022
                           
   

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!

 
UPORABLJAMO PIŠKOTKE
Naša spletna stran uporablja piškotke, da bi optimizirali vašo uporabniško izkušnjo.